روز گرگان
روز گرگان
عکاس علیا عسگری منبع مهر
۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۱:۳۱